IP and competition law in China

THE COMPETITION LAW RESEARCH CENTRE
 
is proud to invite you to the lectures of  Prof. Dr. Wang Xianlin (Shanghai Jiao Tong University):

„IP and competition law in China”
 
The workshop is going to be held as follows:
Date: May 2th, 2018, from 4.00 o’clock p.m.
Venue: PPKE JÁK Council Room (Floor 2)
 
All visitors are welcome!
Please register at Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Versenyjogi kártérítési perek – Könyvbemutató és fél napos konferencia

Ezúton hívjuk meg Önt és kollégáit a Versenyjogi kártérítési perek című könyv bemutatójára, amelyet a CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, a Wolters Kluwer Kft. és a PPKE JÁK Versenyjogi Kutatóközpont szervez.

A Versenyjogi kártérítési perek című könyv témája a versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi (kártérítési) igények jogintézményének bemutatása a téma legfontosabb aspektusainak feldolgozásával, elismert szakértők tolmácsolásában. A kötet gyakorlati útmutatóul kíván szolgálni a szélesebb jogalkalmazó, szakmai közönség számára. A gyakorlati jelleget a külföldi szerzők írásai is erősítik. A könyvbemutatót egy rövid konferenciának szánjuk, ahol a kötet szerzői, a szakma elismert képviselői és a kötet célközönsége eszmét cserélhetnek a témával kapcsolatban.

Előadások:

  • Beszélgetés a magánjogi jogérvényesítés magyarországi kilátásairól
  • A GVH szerepe a magánjogi jogérvényesítésben
  • A kárszámítás közgazdasági alapkérdései a versenyjogi kártérítési perekben (angol nyelven, tolmácsolás nem biztosított)
  • Magánjogi jogérvényesítés külföldi példái: Egyesült Királyság, Hollandia és Ausztria (angol nyelven, tolmácsolás nem biztosított)

Időpont: 2018. április 11. (szerda), 9.00-12.30-ig, 12.30-tól könnyű ebéd
Helyszín: PPKE JÁK Díszterem 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30

A részvételi feltétel: előzetes regisztráció 2018. április 9-én hétfőig

Részvételi szándékát minél előbb jelezze!

Regisztráció

A kartellek kriminalizációja

 

A Versenyjogi Kutatóközpont (PPKE JÁK) 2018. február 15-én Prof. Dr. Peter Whelan (University of Leeds) „Cartel criminalization” című vitaindító előadásával kerekasztal-beszélgetésre invitálta Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának kutatóit, PhD hallgatóit, a Magyar Versenyjogi Egyesület tagjait, valamint a Gazdasági Versenyhivatal és az Alkotmánybíróság képviselőit. Prof. Dr. Peter Whelan a büntetőjog és versenyjog összehasonlító vetületében vizsgálta a kartellek kriminalizációjának kérdését, elméleti, jogi és gyakorlati kihívásait. A beszélgetésen szóba került az egyesült királysági kartell bűncselekmény újraszabályozása, mely során ma már kisebb eséllyel fognak börtönbe kerülni kartellező cégvezetők. A vendégprofessor hangsúlyozta, hogy a valóban hatásos és hatékony kriminalizáció mögött erkölcsi rosszallásnak is fenn kell állnia. Mivel nagyon sokféle kartell képzelhető el, ezért a társadalom rosszalló értékítélete nem  mindig egyértelmű."

 

A cikória kartell, mint agrár kivétel

A francia versenyhatóság bírságot szabott ki az Endívia termesztési és forgalmazási ágazatában versenyellenesnek ítélt gyakorlatokra 2012-ben. A termelői szervezetek továbbiakban (PO), a termelői szervezetek egyesületei továbbiakban (APO ) és különböző szervek és társaságok által végrehajtott tevékenységek lényegében az endíviák áráról és a piacon forgalomba hozott mennyiségéről folytatott egyeztetést, valamint a stratégiai információ cserét.

Meglepő de megbüntetett alany a francia bíróság előtt 4 millió eurós pénzbüntetést vitatott azzal érvelve, hogy gyakorlatuk nem tartozott a versenyellenes megállapodások, döntések és összehangolt magatartás tilalmába amennyiben a közös agrárpolitika alá tartozik. Többek között azt állítják, hogy a termelői szervezeteket és azok szövetségeit az uniós jog szerint: a termelői árak stabilizálása és a termelés kereslethez igazítása szabja meg.

A Semmítőszék, (Franciaország) amely előtt a kérdést előterjesztették, felkérte a Európai Bíróságot, hogy pontosítsa a kérdést. Az Elsőfokú Bíróság elsősorban arra a következtetésre jutott, hogy a tagállamokban a közreműködő szervezeteknek és az termelői szervezetek egyesületei (APO)-knak szóló célkitűzések valamelyikében elismert célok egyikén nem elismert joggyakorlat nem kerülheti el a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tilalmát (csak a tagállamok által megfelelően elismert szervezetek jogosultak az érintett piac közös szervezésének célkitűzéseinek megvalósítására).

Ezenkívül a Bíróság megállapította, hogy amennyiben a gyakorlatokat a valamely tagállam által megfelelően elismert termelői szervezet vagy termelői szervezetek egyesületek alkalmazzák, az ilyen gyakorlatoknak kizárólag a PO vagy az APO-n belül kell maradniuk, hogy elkerüljék a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tilalmát. Valójában a PO vagy az APO felelőssége igazolhatja az összehangolás vagy összehangolás bizonyos formáit csak azon gyártók között, amelyek ugyanazon PO vagy APO tagjai. Ebből következik, hogy az olyan szerződések vagy összehangolt magatartások, amelyekről nem egy PO vagy APO, hanem több PO és / vagy APO között állapodtak meg, túlmennek azon, ami e feladatok ellátásához szükséges.

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a különböző PO-k vagy APO-k között kialakított gyakorlatok, és még inkább azok a gyakorlatok, amelyek magukban foglalják nemcsak a termelői szervezeteket vagy az APO-kat, hanem azokat a szervezeteket is, amelyek nincsenek elismerve valamely tagállamban a KAP végrehajtásában az érintett ágazatban. A megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tilalma. A tagállamok által elismert, ugyanazon PO vagy APO tagjai által elfogadott gyakorlatok tekintetében az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy csak az olyan gyakorlatok, amelyek ténylegesen és szigorúan kapcsolódnak  a szóban forgó PO vagy APO céljai nem esnek a tilalom alá. Ez lehet többek között a stratégiai információk cseréje, a forgalomba hozott mezőgazdasági termékek mennyiségeinek összehangolása és az egyes mezőgazdasági termelők árpolitikájának összehangolása, ha ezek a gyakorlatok ténylegesen elérni kívánják az eladási árak kollektív rögzítését a PO vagy az APO-n belül nem tekinthető arányosnak az árak stabilizálására és a kínálat koncentrálására vonatkozó célkitűzésekkel.

Megjegyzendő, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) korlátozottan léphet csak fel az agráriumhoz kötődő kartellekkel szemben mivel a:
«2012. évi CLXXVI. törvény „18/A. § (1) Mezőgazdasági termék vonatkozásában nem állapítható meg a versenytörvény 11. §-ában meghatározott tilalom megsértése, ha a versenytörvény 11. §-a szerinti megállapodásból eredően a gazdasági verseny torzítása, korlátozása vagy megakadályozása a gazdaságilag indokolt, méltányolható jövedelem eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg, és e jövedelem megszerzésétől a megállapodás által érintett piac szereplője nincs elzárva, továbbá az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikkének alkalmazására nem került sor.»

Vagyis e szakasz értelmében nem büntethető az a mezőgazdasági termelő aki arra hivatkozik ,hogy csak ezzel a lépéssel maradhat fenn a piacom.

Forrás:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170120en.pdf

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196626&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=929404

https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a1200176.TV

 

Lezárult az első olyan fúziós eljárás, amelynek bejelentése az új alternatív küszöbértékek alapján történt

A GVH először zárt le olyan összefonódás vizsgálatára indult eljárást, amelynek bejelentése az alternatív küszöbértékek alapján történt. 

A Tpvt. januári módosítása alapján már a Tpvt. 24. § (1) bekezdésben foglalt küszöbértékeket el nem érő összefonódást is be kell jelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnál, ha nem nyilvánvaló, hogy az nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon, különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként, és ha az érintett vállalkozáscsoportok előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen az ötmilliárd forintot meghaladja.

Tekintettel arra, hogy a januári módosítások folyamán a vizsgálati küszöbértékek is emelésre kerültek, felmerülhet az a probléma, hogy a viszonylag alacsony forgalmú érintett piacokon a küszöbértékeket nem teljesítő összefonódások is járhatnak a verseny jelentős mértékű csökkenésével. A GVH jogosultságot kapott arra, hogy megvizsgálja ezeket az összefonódásokat; a tranzakcióban résztvevő vállalkozások kötelezettsége pedig az, hogy bejelentsék ezeket a fúziókat. A jogbiztonság érdekében azonban az ilyen összefonódások esetén a GVH - szemben az általánosan érvényesülő 5 évvel - legfeljebb az összefonódás végrehajtásától számított 6 hónapon belül indíthatna vizsgálatot. 

A Vj/22/2017. számon indult ügyben az eljáró versenytanács először megvizsgálta, hogy az ötmilliárdos küszöb teljesül-e. A határozat indokolása szerint a Tpvt. 24. § (4) bekezdés szerinti másik feltételt („nem nyilvánvaló, hogy nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt”) az eljáró versenytanáccsal egyetértésével történő eljárás indítás esetén nem szükséges külön vizsgálni, ugyanis az eleve feltétele az eljárás megindításának. „[…] A Tpvt. 70. § (1b) b) pontja szerinti eljárás indítás esetén pedig (miként a jelen esetben is) az eljárás megindítására az ad alapot, hogy a bejelentés alapján ennek a feltételnek a teljesülése nem egyértelműen eldönthető. Miután pedig az eljárás erre tekintettel - az eljáró versenytanács egyetértésével - megindult, már nem szükséges a verseny jelentős mértékű csökkenésének a „nem nyilvánvalóságát” mint bejelentési (és eljárás indítási) feltételt értékelni, hanem a verseny jelentős mértékű csökkenésének a megvalósulását kell az összefonódásról a Tpvt. 30. § (1) bekezdése alapján történő érdemi döntés keretében értékelni.” 

Ezen logika alapján tehát amennyiben nem indul eljárás a bejelentés alapján, akkor 

a) nem érték el a bejelentési küszöbértékeket; és/vagy 

b) nyilvánvaló, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt.

Amennyiben az összefonódásban résztvevő felek árbevétele nem éri el az alternatív küszöbértéket, akkor a bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül a vizsgáló elutasítja a bejelentést. Ha pedig a „nem nyilvánvalóság” követelménye nem teljesül, a vizsgáló az eljáró versenytanáccsal egyetértésben hatósági bizonyítványt ad ki az összefonódást bejelentőnek a bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül.

Az egyszerűsített eljárás keretében (30 napos ügyintézési határidővel) lefolytatott vizsgálat során a GVH nem tárt fel olyan káros horizontális vagy portfólió hatást, ami károsíthatná a versenyt. A Gazdasági Versenyhivatal így engedélyezte az összefonódást, és megállapította, hogy az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. Star Power Vagyonkezelő Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon.

SUCCESSFUL CONFERENCE

The Competition Law Research Center, celebrating its 10th anniversary this year, organized for the fourth time an international conference on unfair commercial practices. The event on May 20 was opened by Péter Darák, president of the Curia. Keynote speakers included Anita Vegter, member of the board of the NmA, the Dutch competition and market regulatory authority, István Szente, director general of the NFH, the Hungarian consumer Protection Authority, and Veronica Manfredi, the head of unit of DG Justice and Consumers of the European Commission. The event, featuring 17 speakers, focused on unfair and misleading advertisement in relation to children and the special problems related to online marketing.

http://ucp.versenyjog.com/

SAVE THE DATES FOR 2016

I am happy to announce some of the important dates for 2016, conferences organized by us:

  • 20 May 2016 - IVth Annual Conference on the Unfair Commercial Practices Directive (webpage: www.ucpdirective.com)
  • 30 September 2016 - VIth Annual Conference on Competition Enforcement in the CEE Member States (webpage: www.eccompetitionlaw.eu)
  • 10 December 2016 - 10th Anniversary of the Competition Law Research Centre

We will also have some interesting workshops in English, no dates yet:

  • State action doctrine in EU and Hungary - Early June 2016

AUTUMN CONFERENCE ON EUROPEAN STATE AID LAW 2015

As the second act of the two-day seminar, The European State Aid Law Institute (EStALI) organized the prestigious "Autumn Conference on European State Aid Law 2015" in the event hall of the co-organizer Pázmány Péter Catholic University on 4th December 2015. More than 50 participants from all of the European Union's 28 Member States and beyond made an appearance at the all-day event. Academics, economists, private legal practitioners and industry representatives attended the conference in order to benefit from exchanging their views on the rules that will guide European State aid control for the coming years.

The first session of the conference commenced with the speech of Szabolcs Takács (State Secretary for European Union Affairs, The Prime Minister's Office, Budapest) who pointed out a close cooperation and harmonisation of the Member States. Gert-Jan Koopman (Deputy Director General State Aid, DG Competition, European Commission, Brussels) proposed the importance of the State Aid Modernisation and the review of the State aid rules. In Koopman's opinion the point of the modernisation is changing the balance of State aid control. In the closing in his presentation Koopman emphasized the necessity to deepen relationship with Member States to able to go forward.

Ottó Czúcz (Judge, General Court of the European Union, Luxembourg) delivered a presentation about the Jurisprudence on EU State Aid Matters by means of selected judgments of the Court of Justice and the General Court of the European Union pronounced between 1st November 2014 and 15 November 2015.

In the second session, the Commission's Tax Rulings were discussed with the specific focus on the most recent jurisprudence on material selectivity. José Luis Buendía Sierra (Partner, EU Law Office Garrigues, Brussels; EStAL Managing Editor) and George Peretz QC (Monckton Chambers; joint chair of the UK State Aid Law Association; UK country correspondent for the EStAL journal, London) spoke about actual and relevant regulation matters through some recent case law on selectivity. In their well-prepared presentations they brought necessary moves into prominence in order to keep up a sophisticated regulation of tax matters. A constructive debate began after presentations moderated by Tihamér Tóth (Associate Professor, Faculty of Law and Political Sciences, Pázmány Péter Catholic University, Budapest).

After the lunch break, the third session was an intensive summary of the Commission's effect on the trade package, and the two illustrious speaker Péter Staviczky (Attaché for State Aid, Hungarian Permanent Representation, Brussels) and Leo Flynn (Legal Service, European Commission, Brussels) were speaking about the concept of "trade between EU countries" and the notion of an activity with purely local impact and questions like "Would such change be compatible with the current State aid rules in the Treaty?". As in the first session, Andreas Bartosch (LUTZ-ABEL Rechtsanwalts GmbH, Brussels) was the chair and took the lead of the debate in a facetious and professional way.

In the 4th session Olga Simeon (Regione autunoma Friuli Venezia Giulia, Brussels) and Jan Philipp Otter (Director, PricewaterhouseCoopers Legal AG, Hamburg) were discussing the regional and infrastructure aid and focused particularly on the recent case law involving regional aid and implications and application of the GBER for infrastructure projects.

The conference attendees could truly update their knowledge of State Aid Law thanks to a number of highly topical presentations from experts. Finally, the Q&A sessions left time for exchange and fireside chat with colleagues from several EU Member States.

NEW, INDEPENDENT EUROPEAN COMPETITION AUTHORITY PROPOSED BY SCHÄUBLE

The Frankfurter Allgemeine reports that Wolfgang Schäuble proposes to set up a new competition or internal market authority which is truly independent, not like the current European Commission. (See here.) If there is a reform, they shall also make it sure that the new authority shall prove a competition case before an independent and impartial tribunal, like in true democratic states it shall be the case.

ACADEMIC ENCOUNTER IN THE US

Tihamer Tóth visited St. Louis Law School between March 3-5, 2015. Tihamér talked about European M&A control co-teaching an antitrust law lecture of Thomas Greaney, head of the No. 1 ranked health law program of SLU. He also delivered a speech about the challenges facing the European Union from a Hungarian perspective, organized by David Borgmeyer, director of the Center for International Studies.

SLU is a Jesuist university with a special relationship with Pázmány Péter Catholic University. Pázmány students can spend one semester at SLU Law thanks to the generous support of Joseph Adorjan. The most recent guest from SLU to Pázmány was Willam Johnson, director of the Center for International and Comparative Law.

IMG 1505

22ND ST.GALLEN INTERNATIONAL COMPETITION LAW FORUM ICF: 23 AND 24 APRIL 2015

The St.Gallen ICF has a history of attracting reputable speakers and interested participants from European competition authorities, the advocacy, academia, public offices as well as major international companies. They not only hail from Switzerland and Europe, but some travel to St.Gallen from North America and Asia to share their experience and to discuss the current topics of the field.

Cornerstones of each St.Gallen ICF iteration are the ‘Speech by the Commissioner’ and the ‘Presidents’ breakfast’. The conference is very proud to have some of the most distinguished speakers in the field, including Vincent Martenet (President, Swiss Competition Authority), Agnete Gersing (Director General, Danish Competition and Consumer Authority), Bruno Lasserre (President, French Competition Authority) and Giovanni Pitruzzella (Chairman,
Italian Competition Authority).

Another highlight of the conference will be an interview of Carl Baudenbacher (President, EFTA Court; Director CC-EIL, University of St.Gallen HSG) on the EFTA Court´s contributions to European competition law.
This very interactive panel will be lead by Lewis Crofts (Chief Correspondent Europe, MLex) and David Lawsky (Consultant, Fipra International).

Further information including a detailed programme can be found on the conference website: www.sg-icf.ch. An online registration (http://www.sg-icf.ch/conference-registration/) is available.

Date: 23rd and 24th of April 2015

Location: St.Gallen, Switzerland

Programme: http://www.sg-icf.ch/schedule

Flyer: http://www.sg-icf.ch/flyer

UBER IN FRANCE

While December should be a month of joy and happiness, Uber has been facing bans and problems again in Europe.

Earlier this month the service was banned in Spain as a preventive measure of a local judge. The measure came ahead of a complaint filed by the Madrid Taxi Association.

Another local judge, this time in France, decided not to ban UberPop, which is similar to UberX in the United States. However, as the NYT appointed on Monday 15, “In the latest legal twist for Uber, Pierre-Henry Brandet, the French Interior Ministry spokesman, said that new legislation called the Thévenoud Law — which requires all drivers who chauffeur paying passengers to have a license and appropriate insurance — would form the basis of the ban.” And of course, UberPop does not meet the licensing requirement.

Mr. Brandet called for “better regulating the profession to avoid unfair competition.” He announced fines up to $370,000 and up to two years in prison for those who operate such services, starting on January first.

Nonetheless and against all expectations and thoughts, a recent report made by Zendrive, a driving analytics company, concluded that “Taxi drivers are faster, less safe than Uber and Lyft counterparts”.

To perform the study, Zendrive hired passengers to take rides and secretly record the experience. The study assessed the driving habits of more than 1,000 drivers in San Francisco and shows that taxi drivers were the worst at obeying traffic laws (such as speeding or phone usage).

It proves how in San Francisco Uber, Lyft and Sidecar drivers were the least likely to speed: 22% of rideshare cars in the study exceeded the speed limit, compared to 27% of average drivers and 32% of taxi drivers. When using the phone while driving, non-professional drivers were least likely (18%) to do it, with rideshare drivers coming in next (20%), and taxi drivers coming in last (25%).

This report is very relevant since the claim about safety has been constantly held by Uber enemies. Now that bans are becoming more and more frequent, maybe policy makers should better consider statistics and studies and take the opportunity to improve a market that has not changed over the past decades. They should assess the situation for the benefit of consumers, which is the ultimate aim of competition policy. Protecting unquestioningly an antiquated industry does not seem to be the best option any more.

References:

El País “Judge orders Uber to cease all operations in Spain”

New York Times “France Says It Will Ban Uber’s Low-Cost Service in New Year”

Business insider “French Cabbies Say They're Going To Block Paris Roads On Monday Over Uber”

“Taxi drivers are faster, less safe than Uber and Lyft counterparts, study finds” by Jessica Plautz

National Post “Chris Selley: The anti-Uber double standard”