Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania kontra Ayuntamiento de Getafe

C-74/16. sz. ügy

A madridi bíróság által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem főtanácsnoki indítványának ismertetése (egyház önkormányzati adó alóli mentessége építési ügyben)

 

Tényállás és alapeljárás

A katolikus egyház egyik szervezete (piarista iskolák kongregációja, a továbbiakban a Congregación) Madrid közelében, getafei önkormányzat területén fekvő ingatlan tulajdonosa, amelyben az ügyben érintett iskola működik. 2011. március 4‑én a Congregación engedélyt kért a getafei önkormányzattól az ingatlan egyik önálló épületének átépítésére és kibővítésére. A hivatkozott épület az iskola előadótermeként működik. Azt tervezték, hogy az előadóteremben felszerelnek 450 ülőhelyet összejövetelek, kurzusok és konferenciák stb. tartására.  Az építési engedélyt 2011. április 28‑án adták meg, amihez a Congregación az építkezésekre, létesítményekre és építési munkálatokra kivetett 23 730,41 euró összegű adót volt köteles megfizetni.

Később azonban a Congregación a Spanyol Állam és a Szentszék között létrejött 1979. évi megállapodás IV. cikke (1) bekezdésének B) pontjára hivatkozva kérelmet nyújtott be az általa megfizetett adó visszatérítése iránt. A megállapodás hivatkozott cikk első albekezdése a katolikus egyház ingatlanai tekintetében biztosítja a „dologi jellegű vagy tárgyi adók, jövedelemadók és vagyonadók alóli teljes és állandó mentességet”. A hivatkozott rendelkezés második albekezdéséből azonban kiderül, hogy e kivétel „nem alkalmazható a gazdasági tevékenység végzéséből és a vagyonból származó jövedelmekre, ha a használatát átengedték”, sem a „tőkenyereségekre, sem pedig a jövedelemadó okán a forrásadó hatálya alá tartozó bevételekre”. A Congregación kérelmét az önkormányzat adóügyi szerve 2013. november 6‑i határozatával elutasította. Indokolásként kifejtette, hogy a mentesség nem alkalmazható, mivel olyan tevékenységről van szó, amely nem kapcsolódik a katolikus egyház vallási céljaihoz. A Congregación kifogást nyújtott be, amelyet azonban elutasítottak. A Congregación ezen határozat ellen 2014. május 21‑én keresetet nyújtott be az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet előterjesztő madridi közigazgatási bírósághoz. 

A közigazgatási bíróság azt a kérdést terjesztette a Bíróság elé előzetes döntéshozatalra, hogy az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett tiltott állami támogatásnak minősül‑e, ha valamely tagállam meghatározott adók alól mentesít valamely vallási közösséget, méghozzá nem szigorúan vallási célú tevékenységek esetében is? 

Jogi háttér és az értékelés

Jelen ügy eldöntéséhez egyrészt az egyházak jogállásának tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezés (EUMSZ 17. cikk), a versenyszabályokra vonatozó rendelkezés [EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés], valamint az EUMSZ 351. cikkében megfogalmazottak megvizsgálása szükséges. Ezen utóbbi cikk kimondja, hogy „Az egyrészről egy vagy több tagállam, másrészről egy vagy több harmadik állam által egymás között 1958. január 1‑je előtt, illetve a csatlakozó államok esetében a csatlakozásukat megelőzően kötött megállapodásokból eredő jogokat és kötelezettségeket a Szerződések rendelkezései nem érintik. Annyiban, amennyiben ezek a megállapodások nem egyeztethetőek össze a Szerződésekkel, az érintett tagállam vagy tagállamok megteszik a megfelelő lépéseket a megállapított összeegyeztethetetlenség kiküszöbölésére. A tagállamok e cél érdekében szükség esetén segítséget nyújtanak egymásnak, és amennyiben indokolt, egységes magatartást tanúsítanak.” Ezen rendelkezés jelentőségét az adja, hogy a Spanyol Állam és a Szentszék között 1979-ben, tehát Spanyolország csatlakozását (1986) megelőzően jött létre az a megállapodás, amely alapján a Congregación az alapügyben igényli a megfizetett adó visszatérítését.

A Főtanácsnok az indítványban kifejtette, hogy álláspontja szerint az előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadható. 

Először azt vizsgálták, hogy az állami támogatások EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti tilalma egyáltalán alkalmazható-e jelen esetben az EUMSZ 17. cikk – azaz a tagállami egyházak jogállásának tiszteletben tartásának kötelezettsége – fényében. A korábbi ítélkezési gyakorlatból levezethető, hogy az EUMSZ 17. cikket nem lehet olyan területi kivételként értelmezni, hogy az egyházak tevékenysége általános módon kikerüljön az uniós jog hatálya alól, sőt, azon a területen ahol az egyház gazdasági tevékenységet végez, ott kell annak leginkább érvényesülnie.  

Ami miatt azonban az egyháznak nyújtott mentesség az EUMSZ 107. cikk sérelmét felvétette az az, hogy a spanyol bíróság abból indult ki, hogy a szóban forgó iskolaépület gazdasági célt szolgál, amelyből következően a Congregación nem hivatkozhatnak az 1979. évi megállapodás IV. cikke (1) bekezdésének B) pontjában foglalt adómentességre. Az EUMSZ 107. cikk vizsgálata során a Főtanácsnok a következőket fejtette ki. Az uniós versenyjog a vállalkozási tevékenységekre vonatkozik, ami kiterjed valamennyi gazdasági tevékenységet végző jogalanyra. Az egyház is végezhet gazdasági tevékenységet a vallási, lelkipásztori, szociális feladatok ellátása mellett. A gazdasági tevékenység olyan tevékenység, amelynek keretében árukat és szolgáltatásokat kínálnak egy adott piacon. A nonprofit jelleg vagy a nonprofit cél önmagában mindaddig nem szól a gazdasági tevékenység megállapítása ellen, amíg árukat vagy szolgáltatásokat kínálnak egy adott piacon. Jelen esetben az az előkérdés, hogy a Congregación, mint az érintett iskola fenntartója által végzett oktatási tevékenység teljes egészében vagy túlnyomó részben kereskedelmi módon üzemelteti-e az oktatási intézményt. Amennyiben igen, úgy szolgáltatást nyújt, és így gazdasági tevékenységet végez. Azonban ha az egyházi fenntartó nem kereskedelmi módon működteti az intézményt, úgy nem nyújt szolgáltatást és nem is végez gazdasági tevékenységet. A kérdést előterjesztő bíróság álláspontjával szemben az egyházi oktatási szolgáltatások nem gazdasági területhez rendelése nem feltételezi, hogy magával az oktatással – és végső soron az ezen oktatás színhelyéül szolgáló épületekkel is – „szigorúan vallási célt” kövessenek. Az ilyen oktatási szolgáltatások nem gazdasági jellegének megállapításához sokkal inkább elegendő, ha azokkal valódi szociális, kulturális és oktatáspolitikai célkitűzést kívánnak megvalósítani. Az ügy tárgyát képező iskolaépület hasznosításával összefüggésben végül arra a következtetésre jutottak, hogy annak használata különös szociális, kulturális és oktatáspolitikai célt követ és a Congregación tevékenysége nem gazdasági jellegű. Ugyanakkor felmerült, hogy ezen iskolaépület hasznosítása során olyan szolgáltatásokat is nyújtanak (pl: szakképesítést nyújtó oktatás), amelyeknek viszont klasszikus szolgáltatásnyújtási jellege van, így a szóban forgó iskolaépületet legalább részben vállalkozási tevékenységhez használják, azonban ennek pontos arányát jelen eljárás keretében nem tudták meghatározni, amely az előterjesztő spanyol bíróság feladata.

Amennyiben viszont arra a következtetésre jutunk, hogy a Congregación gazdasági tevékenységet végez, úgy a nyújtott támogatásnak (adómentességnek) a vizsgálatát szükséges elvégezni az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésével összevetve.

Ahhoz, hogy egy támogatással összefüggésben az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének sérelme megállapítható legyen, négy feltételnek kell teljesülnie, nevezetesen a beavatkozásnak állami forrásból kell származnia; alkalmasnak kell lennie arra, hogy érintse a tagállamok közötti kereskedelmet; a kedvezményezettjét előnyben kell részesítenie; valamint torzítania kell a versenyt. Jelen esetben a helyi szerv (önkormányzat) által biztosított támogatás állami beavatkozásnak minősül, szelektív előnyt biztosít, továbbá képes és alkalmas arra, hogy a tagállamok közötti kereskedelmet érintse, és a versenyt torzítsa, hiszen több, a katolikus egyházon kívüli oktatási szolgáltató is felléphet a piacon, akikkel szemben az adómentességben részesülő katolikus egyház olyan költségelőnyhöz juthat, amelynek kedvező hatása lehet számára a versenyben.  

A főtanácsnok mindezekből következően azt javasolja a Bíróságnak válaszként, hogy nem sérti az állami támogatások EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmát az építkezésekre, létesítményekre és építési munkálatokra kivetett adó alóli olyan mentesség, mint amely a katolikus egyházat a Spanyol Állam és a Szentszék között 1979. január 3‑án létrejött gazdasági megállapodás szerint megilleti, amennyiben olyan iskolaépületet érint, amelyet a katolikus egyház nem kereskedelmi jellegű oktatási szolgáltatásnyújtáshoz, hanem szociális, kulturális és oktatáspolitikai megbízása kertében nyújtott oktatási szolgáltatásokhoz használ.

állami támogatás, állami versenykorlátozás

  • Készítés ideje:

Rólunk / About Us

Források / Resources

  • Publikációk / Publications
  • Blog

Hírlevél / newsletter


© 2019 Versenyjogi Kutatóközpont / PPKE All Rights Reserved