A kartellek kriminalizációja

fot.jpeg

 

A Versenyjogi Kutatóközpont (PPKE JÁK) 2018. február 15-én Prof. Dr. Peter Whelan (University of Leeds) „Cartel criminalization” című vitaindító előadásával kerekasztal-beszélgetésre invitálta Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának kutatóit, PhD hallgatóit, a Magyar Versenyjogi Egyesület tagjait, valamint a Gazdasági Versenyhivatal és az Alkotmánybíróság képviselőit. Prof. Dr. Peter Whelan a büntetőjog és versenyjog összehasonlító vetületében vizsgálta a kartellek kriminalizációjának kérdését, elméleti, jogi és gyakorlati kihívásait. A beszélgetésen szóba került az egyesült királysági kartell bűncselekmény újraszabályozása, mely során ma már kisebb eséllyel fognak börtönbe kerülni kartellező cégvezetők. A vendégprofessor hangsúlyozta, hogy a valóban hatásos és hatékony kriminalizáció mögött erkölcsi rosszallásnak is fenn kell állnia. Mivel nagyon sokféle kartell képzelhető el, ezért a társadalom rosszalló értékítélete nem  mindig egyértelmű."

 

A francia versenyhatóság bírságot szabott ki az Endívia termesztési és forgalmazási ágazatában versenyellenesnek ítélt gyakorlatokra 2012-ben. A termelői szervezetek továbbiakban (PO), a termelői szervezetek egyesületei továbbiakban (APO ) és különböző szervek és társaságok által végrehajtott tevékenységek lényegében az endíviák áráról és a piacon forgalomba hozott mennyiségéről folytatott egyeztetést, valamint a stratégiai információ cserét.

Meglepő de megbüntetett alany a francia bíróság előtt 4 millió eurós pénzbüntetést vitatott azzal érvelve, hogy gyakorlatuk nem tartozott a versenyellenes megállapodások, döntések és összehangolt magatartás tilalmába amennyiben a közös agrárpolitika alá tartozik. Többek között azt állítják, hogy a termelői szervezeteket és azok szövetségeit az uniós jog szerint: a termelői árak stabilizálása és a termelés kereslethez igazítása szabja meg.

A Semmítőszék, (Franciaország) amely előtt a kérdést előterjesztették, felkérte a Európai Bíróságot, hogy pontosítsa a kérdést. Az Elsőfokú Bíróság elsősorban arra a következtetésre jutott, hogy a tagállamokban a közreműködő szervezeteknek és az termelői szervezetek egyesületei (APO)-knak szóló célkitűzések valamelyikében elismert célok egyikén nem elismert joggyakorlat nem kerülheti el a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tilalmát (csak a tagállamok által megfelelően elismert szervezetek jogosultak az érintett piac közös szervezésének célkitűzéseinek megvalósítására).

Ezenkívül a Bíróság megállapította, hogy amennyiben a gyakorlatokat a valamely tagállam által megfelelően elismert termelői szervezet vagy termelői szervezetek egyesületek alkalmazzák, az ilyen gyakorlatoknak kizárólag a PO vagy az APO-n belül kell maradniuk, hogy elkerüljék a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tilalmát. Valójában a PO vagy az APO felelőssége igazolhatja az összehangolás vagy összehangolás bizonyos formáit csak azon gyártók között, amelyek ugyanazon PO vagy APO tagjai. Ebből következik, hogy az olyan szerződések vagy összehangolt magatartások, amelyekről nem egy PO vagy APO, hanem több PO és / vagy APO között állapodtak meg, túlmennek azon, ami e feladatok ellátásához szükséges.

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a különböző PO-k vagy APO-k között kialakított gyakorlatok, és még inkább azok a gyakorlatok, amelyek magukban foglalják nemcsak a termelői szervezeteket vagy az APO-kat, hanem azokat a szervezeteket is, amelyek nincsenek elismerve valamely tagállamban a KAP végrehajtásában az érintett ágazatban. A megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tilalma. A tagállamok által elismert, ugyanazon PO vagy APO tagjai által elfogadott gyakorlatok tekintetében az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy csak az olyan gyakorlatok, amelyek ténylegesen és szigorúan kapcsolódnak  a szóban forgó PO vagy APO céljai nem esnek a tilalom alá. Ez lehet többek között a stratégiai információk cseréje, a forgalomba hozott mezőgazdasági termékek mennyiségeinek összehangolása és az egyes mezőgazdasági termelők árpolitikájának összehangolása, ha ezek a gyakorlatok ténylegesen elérni kívánják az eladási árak kollektív rögzítését a PO vagy az APO-n belül nem tekinthető arányosnak az árak stabilizálására és a kínálat koncentrálására vonatkozó célkitűzésekkel.

Megjegyzendő, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) korlátozottan léphet csak fel az agráriumhoz kötődő kartellekkel szemben mivel a:
«2012. évi CLXXVI. törvény „18/A. § (1) Mezőgazdasági termék vonatkozásában nem állapítható meg a versenytörvény 11. §-ában meghatározott tilalom megsértése, ha a versenytörvény 11. §-a szerinti megállapodásból eredően a gazdasági verseny torzítása, korlátozása vagy megakadályozása a gazdaságilag indokolt, méltányolható jövedelem eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg, és e jövedelem megszerzésétől a megállapodás által érintett piac szereplője nincs elzárva, továbbá az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikkének alkalmazására nem került sor.»

Vagyis e szakasz értelmében nem büntethető az a mezőgazdasági termelő aki arra hivatkozik ,hogy csak ezzel a lépéssel maradhat fenn a piacom.

Forrás:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170120en.pdf

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196626&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=929404

https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a1200176.TV

 

A GVH először zárt le olyan összefonódás vizsgálatára indult eljárást, amelynek bejelentése az alternatív küszöbértékek alapján történt. 

A Tpvt. januári módosítása alapján már a Tpvt. 24. § (1) bekezdésben foglalt küszöbértékeket el nem érő összefonódást is be kell jelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnál, ha nem nyilvánvaló, hogy az nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon, különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként, és ha az érintett vállalkozáscsoportok előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen az ötmilliárd forintot meghaladja.

Tekintettel arra, hogy a januári módosítások folyamán a vizsgálati küszöbértékek is emelésre kerültek, felmerülhet az a probléma, hogy a viszonylag alacsony forgalmú érintett piacokon a küszöbértékeket nem teljesítő összefonódások is járhatnak a verseny jelentős mértékű csökkenésével. A GVH jogosultságot kapott arra, hogy megvizsgálja ezeket az összefonódásokat; a tranzakcióban résztvevő vállalkozások kötelezettsége pedig az, hogy bejelentsék ezeket a fúziókat. A jogbiztonság érdekében azonban az ilyen összefonódások esetén a GVH - szemben az általánosan érvényesülő 5 évvel - legfeljebb az összefonódás végrehajtásától számított 6 hónapon belül indíthatna vizsgálatot. 

A Vj/22/2017. számon indult ügyben az eljáró versenytanács először megvizsgálta, hogy az ötmilliárdos küszöb teljesül-e. A határozat indokolása szerint a Tpvt. 24. § (4) bekezdés szerinti másik feltételt („nem nyilvánvaló, hogy nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt”) az eljáró versenytanáccsal egyetértésével történő eljárás indítás esetén nem szükséges külön vizsgálni, ugyanis az eleve feltétele az eljárás megindításának. „[…] A Tpvt. 70. § (1b) b) pontja szerinti eljárás indítás esetén pedig (miként a jelen esetben is) az eljárás megindítására az ad alapot, hogy a bejelentés alapján ennek a feltételnek a teljesülése nem egyértelműen eldönthető. Miután pedig az eljárás erre tekintettel - az eljáró versenytanács egyetértésével - megindult, már nem szükséges a verseny jelentős mértékű csökkenésének a „nem nyilvánvalóságát” mint bejelentési (és eljárás indítási) feltételt értékelni, hanem a verseny jelentős mértékű csökkenésének a megvalósulását kell az összefonódásról a Tpvt. 30. § (1) bekezdése alapján történő érdemi döntés keretében értékelni.” 

Ezen logika alapján tehát amennyiben nem indul eljárás a bejelentés alapján, akkor 

a) nem érték el a bejelentési küszöbértékeket; és/vagy 

b) nyilvánvaló, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt.

Amennyiben az összefonódásban résztvevő felek árbevétele nem éri el az alternatív küszöbértéket, akkor a bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül a vizsgáló elutasítja a bejelentést. Ha pedig a „nem nyilvánvalóság” követelménye nem teljesül, a vizsgáló az eljáró versenytanáccsal egyetértésben hatósági bizonyítványt ad ki az összefonódást bejelentőnek a bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül.

Az egyszerűsített eljárás keretében (30 napos ügyintézési határidővel) lefolytatott vizsgálat során a GVH nem tárt fel olyan káros horizontális vagy portfólió hatást, ami károsíthatná a versenyt. A Gazdasági Versenyhivatal így engedélyezte az összefonódást, és megállapította, hogy az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. Star Power Vagyonkezelő Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon.

SUCCESSFUL CONFERENCE

The Competition Law Research Center, celebrating its 10th anniversary this year, organized for the fourth time an international conference on unfair commercial practices. The event on May 20 was opened by Péter Darák, president of the Curia. Keynote speakers included Anita Vegter, member of the board of the NmA, the Dutch competition and market regulatory authority, István Szente, director general of the NFH, the Hungarian consumer Protection Authority, and Veronica Manfredi, the head of unit of DG Justice and Consumers of the European Commission. The event, featuring 17 speakers, focused on unfair and misleading advertisement in relation to children and the special problems related to online marketing.

http://ucp.versenyjog.com/

SAVE THE DATES FOR 2016

I am happy to announce some of the important dates for 2016, conferences organized by us:

  • 20 May 2016 - IVth Annual Conference on the Unfair Commercial Practices Directive (webpage: www.ucpdirective.com)
  • 30 September 2016 - VIth Annual Conference on Competition Enforcement in the CEE Member States (webpage: www.eccompetitionlaw.eu)
  • 10 December 2016 - 10th Anniversary of the Competition Law Research Centre

We will also have some interesting workshops in English, no dates yet:

  • State action doctrine in EU and Hungary - Early June 2016

As the second act of the two-day seminar, The European State Aid Law Institute (EStALI) organized the prestigious "Autumn Conference on European State Aid Law 2015" in the event hall of the co-organizer Pázmány Péter Catholic University on 4th December 2015. More than 50 participants from all of the European Union's 28 Member States and beyond made an appearance at the all-day event. Academics, economists, private legal practitioners and industry representatives attended the conference in order to benefit from exchanging their views on the rules that will guide European State aid control for the coming years.

The first session of the conference commenced with the speech of Szabolcs Takács (State Secretary for European Union Affairs, The Prime Minister's Office, Budapest) who pointed out a close cooperation and harmonisation of the Member States. Gert-Jan Koopman (Deputy Director General State Aid, DG Competition, European Commission, Brussels) proposed the importance of the State Aid Modernisation and the review of the State aid rules. In Koopman's opinion the point of the modernisation is changing the balance of State aid control. In the closing in his presentation Koopman emphasized the necessity to deepen relationship with Member States to able to go forward.

Ottó Czúcz (Judge, General Court of the European Union, Luxembourg) delivered a presentation about the Jurisprudence on EU State Aid Matters by means of selected judgments of the Court of Justice and the General Court of the European Union pronounced between 1st November 2014 and 15 November 2015.

In the second session, the Commission's Tax Rulings were discussed with the specific focus on the most recent jurisprudence on material selectivity. José Luis Buendía Sierra (Partner, EU Law Office Garrigues, Brussels; EStAL Managing Editor) and George Peretz QC (Monckton Chambers; joint chair of the UK State Aid Law Association; UK country correspondent for the EStAL journal, London) spoke about actual and relevant regulation matters through some recent case law on selectivity. In their well-prepared presentations they brought necessary moves into prominence in order to keep up a sophisticated regulation of tax matters. A constructive debate began after presentations moderated by Tihamér Tóth (Associate Professor, Faculty of Law and Political Sciences, Pázmány Péter Catholic University, Budapest).

After the lunch break, the third session was an intensive summary of the Commission's effect on the trade package, and the two illustrious speaker Péter Staviczky (Attaché for State Aid, Hungarian Permanent Representation, Brussels) and Leo Flynn (Legal Service, European Commission, Brussels) were speaking about the concept of "trade between EU countries" and the notion of an activity with purely local impact and questions like "Would such change be compatible with the current State aid rules in the Treaty?". As in the first session, Andreas Bartosch (LUTZ-ABEL Rechtsanwalts GmbH, Brussels) was the chair and took the lead of the debate in a facetious and professional way.

In the 4th session Olga Simeon (Regione autunoma Friuli Venezia Giulia, Brussels) and Jan Philipp Otter (Director, PricewaterhouseCoopers Legal AG, Hamburg) were discussing the regional and infrastructure aid and focused particularly on the recent case law involving regional aid and implications and application of the GBER for infrastructure projects.

The conference attendees could truly update their knowledge of State Aid Law thanks to a number of highly topical presentations from experts. Finally, the Q&A sessions left time for exchange and fireside chat with colleagues from several EU Member States.

The Frankfurter Allgemeine reports that Wolfgang Schäuble proposes to set up a new competition or internal market authority which is truly independent, not like the current European Commission. (See here.) If there is a reform, they shall also make it sure that the new authority shall prove a competition case before an independent and impartial tribunal, like in true democratic states it shall be the case.

ACADEMIC ENCOUNTER IN THE US

Tihamer Tóth visited St. Louis Law School between March 3-5, 2015. Tihamér talked about European M&A control co-teaching an antitrust law lecture of Thomas Greaney, head of the No. 1 ranked health law program of SLU. He also delivered a speech about the challenges facing the European Union from a Hungarian perspective, organized by David Borgmeyer, director of the Center for International Studies.

SLU is a Jesuist university with a special relationship with Pázmány Péter Catholic University. Pázmány students can spend one semester at SLU Law thanks to the generous support of Joseph Adorjan. The most recent guest from SLU to Pázmány was Willam Johnson, director of the Center for International and Comparative Law.

IMG 1505

The St.Gallen ICF has a history of attracting reputable speakers and interested participants from European competition authorities, the advocacy, academia, public offices as well as major international companies. They not only hail from Switzerland and Europe, but some travel to St.Gallen from North America and Asia to share their experience and to discuss the current topics of the field.

Cornerstones of each St.Gallen ICF iteration are the ‘Speech by the Commissioner’ and the ‘Presidents’ breakfast’. The conference is very proud to have some of the most distinguished speakers in the field, including Vincent Martenet (President, Swiss Competition Authority), Agnete Gersing (Director General, Danish Competition and Consumer Authority), Bruno Lasserre (President, French Competition Authority) and Giovanni Pitruzzella (Chairman,
Italian Competition Authority).

Another highlight of the conference will be an interview of Carl Baudenbacher (President, EFTA Court; Director CC-EIL, University of St.Gallen HSG) on the EFTA Court´s contributions to European competition law.
This very interactive panel will be lead by Lewis Crofts (Chief Correspondent Europe, MLex) and David Lawsky (Consultant, Fipra International).

Further information including a detailed programme can be found on the conference website: www.sg-icf.ch. An online registration (http://www.sg-icf.ch/conference-registration/) is available.

Date: 23rd and 24th of April 2015

Location: St.Gallen, Switzerland

Programme: http://www.sg-icf.ch/schedule

Flyer: http://www.sg-icf.ch/flyer

UBER IN FRANCE

While December should be a month of joy and happiness, Uber has been facing bans and problems again in Europe.

Earlier this month the service was banned in Spain as a preventive measure of a local judge. The measure came ahead of a complaint filed by the Madrid Taxi Association.

Another local judge, this time in France, decided not to ban UberPop, which is similar to UberX in the United States. However, as the NYT appointed on Monday 15, “In the latest legal twist for Uber, Pierre-Henry Brandet, the French Interior Ministry spokesman, said that new legislation called the Thévenoud Law — which requires all drivers who chauffeur paying passengers to have a license and appropriate insurance — would form the basis of the ban.” And of course, UberPop does not meet the licensing requirement.

Mr. Brandet called for “better regulating the profession to avoid unfair competition.” He announced fines up to $370,000 and up to two years in prison for those who operate such services, starting on January first.

Nonetheless and against all expectations and thoughts, a recent report made by Zendrive, a driving analytics company, concluded that “Taxi drivers are faster, less safe than Uber and Lyft counterparts”.

To perform the study, Zendrive hired passengers to take rides and secretly record the experience. The study assessed the driving habits of more than 1,000 drivers in San Francisco and shows that taxi drivers were the worst at obeying traffic laws (such as speeding or phone usage).

It proves how in San Francisco Uber, Lyft and Sidecar drivers were the least likely to speed: 22% of rideshare cars in the study exceeded the speed limit, compared to 27% of average drivers and 32% of taxi drivers. When using the phone while driving, non-professional drivers were least likely (18%) to do it, with rideshare drivers coming in next (20%), and taxi drivers coming in last (25%).

This report is very relevant since the claim about safety has been constantly held by Uber enemies. Now that bans are becoming more and more frequent, maybe policy makers should better consider statistics and studies and take the opportunity to improve a market that has not changed over the past decades. They should assess the situation for the benefit of consumers, which is the ultimate aim of competition policy. Protecting unquestioningly an antiquated industry does not seem to be the best option any more.

References:

El País “Judge orders Uber to cease all operations in Spain”

New York Times “France Says It Will Ban Uber’s Low-Cost Service in New Year”

Business insider “French Cabbies Say They're Going To Block Paris Roads On Monday Over Uber”

“Taxi drivers are faster, less safe than Uber and Lyft counterparts, study finds” by Jessica Plautz

National Post “Chris Selley: The anti-Uber double standard”

Booking.com - as probably the most influential OTA in Europe has been under heavy fire recently. We will cover the different aspects of the ongoing issues in several blogposts, this is just a quick reminder on the issues.

More to come ;)

The WSJ reported today: "A French court Friday declined to ban Uber Technologies Inc. from operating its service that uses drivers without professional licenses, wining the company time in a key market amid its regulatory battles world-wide." See further.

A new report also has just come out. "Taxi drivers are faster, less safe than Uber and Lyft counterparts, study finds.See here the blog and the link to the report.

The latter report is interesting, since the claim about safety is one of the most often cited reasons by supportters of licensed cabs.

Uber is good for competition, that's obvious. The Hungarian regulators in Budapest have made recently the not very bold step to introduce a high fixed tariff for taxis and obliged the taxi drivers to fulfil many  costly requirements. These costs put taxi drivers at a competitive disadvantage compared to innovative newcomers who do not consider themselves bound by these regulations, but believe in customer satisfaction, rating and welfare.

Ride sharing services

Ride sharing service is based on a smartphone application connecting passengers with non-professional drivers of vehicles for hire.

One of the advantages offered is that customers can track the reserved vehicle's location and that there is no need to use either cash or credit card directly. Of the companies creating this market segment over the past years, Uber seems to have the fastest growing business. Other players include Hailo from Europe and other U.S. based firms like Lyft, GetTaxi and SideCar. Uber started with luxury cars for hire, UberX with smaller vehicles started in 2012. Some years later, experimenting with lower fees, they became extremely competitive with traditional taxi services. Passengers can nowadays choose from up to four different quality car services. A ride from downtown Chicago to O`Hare Airport costs USD 23-30 if you take an uberX car, 42-56 bucks with an uberXL, USD 75-98 riding on an uberBLACK and up to USD 123 if you opt for an UberSUV. In other cities, like Budapest, customers do not benefit from such a wide choice, they have to be satisfied with an uberX service.The base here is HUF 300 (USD 1,25), the fare is 25 HUF/minute and 130 HUF/kman amount below taxi price.

Thanks to digitalization, overheads of the companies are lower, without the minicab office and telephone operators. Uber's pricing is similar to metered taxis with the exception that all hiring and payment is handled exclusively through Uber and not with the driver personally. If the Uber car is travelling at a speed greater than 11 mph (18 km/h), the price is calculated on a distance basis. Otherwise, the price is calculated on a time basis. At the end of a ride, the complete fare is automatically billed to the customer's credit card. No swiping is necessary and gratuity is included. Since Uber is just a third party that passes on the jobs, it can charge competitive prices, and pay the drivers about 80% of the fare paid by the customer.Passengers can also be sent a photograph of the driver and the car's registration number. The whole journey is recorded on an emailed receipt.

Depending upon the size of the Uber car, the price can be more than a taxi ride would cost. But the premium is worth for those who are keen on ordering comfortable transportation on demand. During high demand times such as New Year's Eve, or severe weather conditions, Uber increases its prices to "surge price" levels to attract more drivers. Customers receive notice when making a reservation that prices have increased. This price fluctuation can be fairly intense. During New Year's Eve of 2011, prices were seven times higher than the normal rates.

Regulatory reactions in the U.S.

As it happened in the late XXth century in the telecommunication industry, technological development and the entry of new entrants may lead to significant restructuring of the cab business. Taxi and limousine services are usually subject to regulation usually adopted by municipalities or regional authorities. Regulations intend to secure the safety of the service by imposing rules both on drivers and the cars themselves. There are examples for price regulation as well. In Hungary, the city of Budapest recently introduced fixed tariff rates, fulfilling an important demand by the taxi drivers’ society. In other cities, like Chicago, tariffs are capped, leaving some room for price based competition. The more the taxi industry is regulated, the more tension arises with newcomer ride-sharing companies who challenge both the position of taxi companies and existing regulation of car passenger services.

For-profit ridesharing companies are strongly criticized by taxi drivers and their associations suggesting that they are illegal or at least grey market operators undermining fair business and endangering the safety of their passengers, and indirectly undermining the credibility of the person transport industry. Taxi service apps have run into opposition from established taxi operators and regulators nearly everywhere they started to recruit drivers.

The first regulatory issues arose in the U.S. in May 2011 when Uber received a cease and desist order from the San Francisco Municipal Transportation Agency. The order stated that it was operating an unlicensed taxi service, and another legal demand from the California Public Utilities Commission that it was operating an unlicensed limousine dispatch. Both claimed criminal violations and demanded that the company cease operations. In the fall of 2012, the California Public Utilities Commission issued a cease and desist letter to rideshare companies were fined each $20,000. However, an interim agreement was reached in 2013 reversing those actions. In September 2013, the CPUC made the agreement permanent, creating a new category of service called transportation network companies.

 

California was not the first jurisdiction to recognize this new service. In June 2012, the City Council of the District of Columbia legalized sedans used by Uber’s car-service partners. The legislative amendment will permit Uber to do business till the end of that year, when the legislation needed to be revisited. The D.C. Council adopted in October 2014 the Vehicle-for-Hire Innovation Act of 2014, heavily opposed by the taxi unions for not creating a level playing field but praised by Uber for codifying safety standards they say have already been in place. The law required background checks on Uber drivers going back seven years, annual safety inspections, a prohibition of street hails by UberX drivers, and $1 million in liability insurance when a driver is en route to a rider and when the rider is actually being transported. An amendment aimed to ban ride share app users from charging less than the minimum fare for a taxi was not approved. The legislation “could be a model for the rest of the country and maybe the world,” commented David Plouffe, Uber’s chief strategist and former aide to President Barack Obama.

New York City initially barred Uber and its competitors from launching an e-hail service. Then in December 2012, the local regulator approved a year-long "pilot program" that would test out a few apps in a limited area in order to ensure smooth integration with existing payment systems and regulations. A court ruling in Manhattan in April 2013 ensured that the pilot program will proceed and incumbents will have to adapt. Most recently, the Committee for Taxi Safety has called the Taxi & Limousine Commission to suspend Uber’s license after reports that it has been abusing access to data about its passengers’ rides. This move follows a Buzzfeed report that Uber had used the company’s “God’s View” technology to track the movements of one of its reporters. Before that, a senior executive at Uber suggested that the company should consider hiring a team of opposition researchers to dig up dirt on its critics in the media — and specifically to spread details of the personal life of a female journalist who has criticized the company.

There are cities that chose another path. Seattle limited the number of ride-sharing drivers, companies like Uber, Lyft, SideCar could operate up to a total of 150 cars. That would have resulted in a significant decrease from the estimated 2,000 drivers the three companies operate in the city. On April 17, 2014, the council's ordinance was suspended by a coalition that obtained 36,000 signatures to put the question to voters in a referendum.

Regulatory non-action can also lead to lawsuits. Several taxi operators and associations are suing the City of Chicago. The City of Chicago has regulated the taxi and limousine businesses for almost one hundred years controlling virtually every aspect of the taxi and limousine businesses. Even tariffs are regulated through setting maximum metered rates for taxi transport services. The City has issued about 6,800 licenses called “medallions” sold at very substantial prices to operate taxis. To give an example, on September 13, 2013, the City tried to auction 50 medallions at a minimum price of $360,000. Against this background it is not surprising that Illinois judicial decisions have recognized that Chicago taxi medallions are property, and that the relationship between the City and medallion holders is contractual, not merely regulatory. Plaintiffs thus claim that medallion owners, and lenders holding security interests in medallions, own property that may not be taken by the City without payment of just compensation. By the way, Uber also experimented with relying on taxi drivers in Chicago in 2012, relying on to the high ratio of cabs in the city and the low price stemming from fierce competition.

Plaintiffs describe Uber, Lyft and SideCar as Unlawful Transportation Providers blatantly disregarding taxi regulations. They have not acquired or leased medallions thereby unfairly undermining plaintiffs’ investment-backed expectations. The City’s decision not to apply local regulation to the newcomers has imposed very serious adverse consequences, so runs the argument of the transportation plaintiffs. A strong point of their argument is when their public service obligations are emphasized. Unlike taxis owned by medallion owners, ride-share companies do not require drivers to respond to calls from persons in underserved areas or to serve passengers with disabilities. Rather, their drivers are free to turn down calls and thereby cherry-pick the customers.

European reactions

Expanding the service in Europe did not go smoothly either. The San Francisco-based company faced opposition from taxi operators in major European cities, with thousands of drivers in June bringing traffic almost to a standstill in London, Paris and Madrid. These protests might also have had an unintended effect. Before the massive demonstrations Uber had been relatively unknown among the general population in Europe. Now they know about it. On the same day when ten thousand taxi drivers protested in central London, Uber reported an unprecedented rise in sign ups to its mobile application.

In Germany, where Uber operates in five cities, Berlin officials ruled on two occasions against the company reacting on complaints of the Berlin Taxi Association. The first decision of April 2014 ruled that Uber's limousine service was in breach of local legislation, while an August 2014 decision banned the service from operating in Berlin due to safety and lack of insurance concerns. Authorities in Hamburg tried to ban the app in 2014 the same way, citing a lack of proper permits and insurance. However, local administrative courts suspended the bans in Berlin and Hamburg, pending procedural decisions and further hearings. Finally, in August 2014, a Frankfurt court issued an immediate cease and desist order against Uber that applies to all of Germany. The temporary ban remains in place until a full hearing takes place, and Uber could face a €250,000 (£198,000) fine per ride. This case was brought by the Taxi Deutschland Servicegesellschaft company, which offers a rival app that links users to registered taxi drivers. The company argued that Uber was not operating a legitimate service because its drivers did not have permits, were not properly insured, and were not subject to checks. German law allows non-registered drivers to pick up passengers but they cannot charge more than the operating cost of the ride. Uber resisted, appealing the judgment: "You cannot put the brakes on progress".

Taxis and minicabs are regulated differently in London. Black cabs, allowed to use bus lanes and to pick up passengers who hail them in the street, are more tightly regulated and their fares are metered. Licensed minicab drivers are subject to less regulation but also benefit of fewer privileges. London black cab drivers tried to argue a case based on infringing their exclusive right to use taxi meters in London. London's transport authority did not believe Uber's car service was breaking the law by using an app to determine charges. However, it would invite the High Court to give a binding ruling on the matter given the level of concern among the trade.

Anti-competitive regulations?

Federal antitrust regulator in the U.S. raised concerns in April this year that Chicago's attempt to regulate the fast-growing ride-sharing industry could restrict competition and hurt consumers. The Federal Trade Commission (FTC) explained in a letter that any regulations should be limited to safety and consumer protection concerns and not impose higher license fees or insurance requirements than traditional taxicabs have to meet. The FTC quoted a Supreme Court judgment underlying that “The assumption that competition is the best method of allocating resources in a free market recognizes that all elements of a bargain—quality, service, safety, and durability—and not just the immediate cost, are favorably affected by the free opportunity to select among alternative offers”. The letter points out that these software applications provide consumers with expanded transportation options, at potentially lower prices, thereby increasing competition and promoting a more economically efficient use of personal vehicles. The FTC criticized parts of the ordinance that unnecessarily impede competition by requiring ride-sharing services to pay higher annual license fees and carry more liability insurance than conventional taxis, and by prohibiting pickups or drop-offs at Chicago airports or the McCormick Place convention center.

Also the D.C. Taxicab Commission’s regulation attracted comment from the FTC. The FTC letter recalled that, in the taxi market, competition takes place on a variety of dimensions, including price, availability, timeliness, convenience, quality, vehicle type, payment mechanism, and other amenities. “A regulatory framework should enable these various kinds of competition and not directly or indirectly restrict the introduction or use of new types of applications or the novel features they may provide absent some significant evidence of public harm.” The FTC letter criticized the proposed regulation to require sedan-class vehicles — the vehicle class of choice for some new entrants — to be of a specific size and color because the regulation would prevent entrants from using smaller, more fuel-efficient vehicles.

Commissioner Wright of the FTC recalled in his opinion in Washington Post that advocacy letters are not the only tools at the disposal of the FTC to protect consumers. For example, the FTC brought lawsuits against the cities of Minneapolis and New Orleans alleging that regulatory agents had unfairly combined with operators to impose regulations increasing taxi fares, limiting the number of taxi licenses and engaging in other methods of unfair competition.

More lawsuits in the pipeline

In addition to the legal disputes attacking the core of Uber’s business model, there are other procedures providing work for the company’s legal counsellors. A consumer protection class action lawsuit was filed at a federal court challenging its gratuity 20% surcharge policy in April 2014. Uber retains "a substantial portion" of the gratuity rather than giving it to drivers, according to a complaint by an Illinois resident who accused the ride-share company of misleading customers about the true cost of its service. Caren Ehret proposed to represent a class of everyone who has arranged for a ride through Uber and paid the company's gratuity in a revised complaint filed. In another lawsuit filed in January 2013 in Chicago, Uber drivers request compensation for their tips.

Uber also faces a dozen of state insurance agencies over its insurance policy. Insurance experts say the only way to provide coverage for driving commercially is obtaining commercial coverage. Yet Uber believes it complies with all laws and regulations and maintains that claimants are motivated to deprive the public of this safe and convenient transportation option. Uber is also wrestling with a wrongful death lawsuit following an Uber driver struck a girl during the New Year’s Eve of 2013 in San Francisco.

Uber is fighting not only with taxi groups and city councils. One of its competitor, Lyft, is claiming in a lawsuit that its former chief operating officer took proprietary information on Lyft’s international plans with him to his new job at Uber.

Interim conclusions

Rivalry can hurt. Competition may take the form of “creative destruction” whereby mavericks using a new technology or business model transform an industry and question prevailing regulation. Regulation protecting the position of incumbents and hindering or at least postponing the effects that newcomers bring with relying on new technologies and apps often distort competition and hurt consumer interests. It is also true, though, that if not everyone is playing according to the rules, unfair competition may hurt law obeying companies.

The appearance of ridesharing companies will have two immediate consequences. First, the need and depth of regulation of the taxi industry is to be revisited. It’s beyond doubt that the rules of the game should be the same for individuals or companies providing personal transport services in towns. But, do we need rules on tariffs, car specifications, colors, special insurance, etc.? Importantly, by “we”, I mean consumers, not incumbent operators. Second, traditional taxi companies should compete as much as they are lobbying against newcomers. They should also introduce similar or even better applications to comfort their drivers and clients. Why should I choose an Uber car if my reliable, inexpensive taxi company could tell me what time I can expect my car to arrive? One example can be Curb, a new version of Taxi Magic, one of several mobile apps that work with local cab and driver companies to “e-hail”. Driving apps like this can identify the passenger’s position, showing what cabs are nearby and allows you to enter the requested destination for a fare estimate. Furthermore, users have the option to store their credit-card information in the app.

All in all, the response to technology based market entrance should be better services provided by incumbents and the revision of the regulatory framework to abolish unnecessary, non-consumer protection sort of rules.

Company facts

Uber was founded as "UberCab" by Garett Camp and Travis Kalanick in 2009 in San Francisco. As of December 4, 2014, the service is available in 51 countries, about 250 cities, mostly in the U.S.. One of the latest international additions is Budapest. The start-up closed a new $1.2 billion round of financing in December 2014, with investors valuing the company at $40 billion. Known as the market leader in the ridesharing segment, the company has also signaled its ambitions to be a one-stop shop platform for delivering anything, anytime, anywhere based on its smart phone application.

Sources

http://bits.blogs.nytimes.com/2012/07/10/uber-vs-washington-dc/?_r=0

http://www.buzzfeed.com/jacobfischler/dc-just-passed-a-law-that-uber-says-could-serve-as-a-model-f

http://www.freep.com/story/money/cars/2014/09/19/uber-must-face-lawsuit-gratuity-surcharge/15848761/

http://venturebeat.com/2014/05/08/as-uber-battles-13-lawsuits-cabbies-state-agencies-are-out-for-blood/

http://techcrunch.com/2012/04/18/uber-experiments-with-lower-priced-taxis-in-chicago-through-newly-launched-labs-group-garage/

http://www.washingtonpost.com/opinions/has-the-dc-cab-commission-forgotten-who-it-serves/2013/09/06/cb3d0c18-15a6-11e3-be6e-dc6ae8a5b3a8_story.html

http://www.forbes.com/sites/timworstall/2014/06/12/european-taxi-drivers-rediscover-streisand-effect-with-uber-protest/

http://www.buzzfeed.com/bensmith/uber-executive-suggests-digging-up-dirt-on-journalists

http://seattletimes.com/html/businesstechnology/2025020036_uberlyftxml.html

http://www.washingtonpost.com/business/a-new-app-lets-riders-hail-taxis-virtually/2014/09/04/10a7a176-32f9-11e4-9e92-0899b306bbea_story.html

http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/02/car-sharing-uber-ban-taxi-germany

http://welovebudapest.com/shops.and.services.1/a.new.transport.service.has.arrived.in.budapest.uber

http://www.bbc.com/news/technology-27617079

http://www.chicagobusiness.com/article/20140421/NEWS02/140429966/ftc-warns-chicago-dont-let-ride-sharing-regs-hurt-competition

http://www.ftc.gov/system/files/documents/advocacy_documents/ftc-staff-comment-honorable-brendan-reilly-concerning-chicago-proposed-ordinance-o2014-1367/140421chicagoridesharing.pdf